{{ errors.first('name') }}
{{ errors.first('email') }}
{{ errors.first('password') }}
Đã có tài khoản ĐĂNG NHẬP
Yêu cầu xác nhận