Danh sách tài khoản


{{ group.name }} {{ group.childs.length }} tài khoản Xem chi tiết
  • {{ group.complete_quantity.like_post }}
  • {{ group.complete_quantity.unfriend }}
  • {{ group.complete_quantity.add_friend_by_suggest }}
  • {{ group.complete_quantity.add_friend_by_uid }}
  • {{ group.complete_quantity.comment_post }}
  • {{ group.complete_quantity.accept_friend }}
  • {{ group.complete_quantity.happy_birthday }}
  • {{ group.complete_quantity.poke_friend }}

{{ child.name }}

{{ child.uid }}
{{ child.complete_quantity.like_post }} {{ child.complete_quantity.comment_post }} {{ child.complete_quantity.accept_friend }} {{ child.complete_quantity.unfriend }} {{ child.complete_quantity.add_friend_by_suggest }} {{ child.complete_quantity.poke_friend }} {{ child.complete_quantity.happy_birthday }}
Yêu cầu xác nhận