QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG

# Mã đơn Gói dịch vụ Hạn dùng Tổng tiền Thời gian Trạng thái Thao tác
{{ index + 1 + (pagination.limit * (pagination.page - 1)) }} {{ item.order.code }} {{ item.product.number_account }} tài khoản {{ item.product.expire }} THÁNG {{ item.order.total_price | money }} {{ item.order.created_at }} {{ showStatus(item.order.status) }}
0783.612.612
Yêu cầu xác nhận